Firkløver

Firkløver fritspilsaftale

Følgende klubber deltager i Firkløver fritspilsaftalen:

Birkemose Golf Club

Brande Golfklub

Dejbjerg Golf Klub

Give Golfklub

Herning Golf Klub

Jelling Golfklub

Kellers Park Golf Club

Åskov Golfklub

 

Samarbejdet kan have højst 8 deltagende klubber og forlænges automatisk for et år ad gangen, idet udmeldelse skal ske med minimum 3 måneders varsel til et kalenderårs afslutning.

Medlemmer

Firkløveret kan alene tilbydes til klubbernes fuldtidsmedlemmer, og dermed ikke til fleksmedlemmer, hverdagsmedlemmer, nabomedlemmer eller andre med begrænset spilleret.

Firkløveret gælder for et kalenderår og skal købes i hjemmeklubben. Firkløver for det kommende år kan af klubberne sælges fra d. 1. oktober.

Rettigheder

Gæster med Firkløver skal have fri adgang til at spille på klubbernes 18-hullers baner uden betaling, samt mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer på samme vilkår, som medlemmer.
Firkløver giver IKKE adgang til klubber-i-klubben.

Gæster skal forud for besøg altid anvende GolfBox tidsbestilling efter klubbernes gældende retningslinjer. Anvender klubberne en gæstebog, skal denne anvendes, Bagtga bæres synligt. 

Forretningsorden

Samarbejdet evalueres hvert år primo oktober på møde med 1-2 personer fra klubbernes ledelse, herunder klubbens formand / indehaver eller en stedfortræder, som alle skal være beslutningsdygtige. 

Forud for mødet udsendes en dagsorden, hvortil klubberne kan stille forslag til behandling. Beslutninger om ændringer i aftalen sker ved enstemmighed. På mødet vælges en forretningsfører for det kommende år.

Administration

Klubberne skal i Golfbox medlemsregistret løbende registrere egne medlemmer med Firkløver og skal hver måned indsende opgørelser over salg og besøg til samarbejdets forretningsfører.

Forretningsføreren samler de modtagne opgørelser fra klubberne og udarbejder en oversigt over salg og besøg, som primo hver måned udsendes til klubbernes sekretariater.

Økonomi

Prisen for Firkløveret er aftalt til 900 kr., hvoraf den sælgende hjemmeklub beholder 250 kr. som en direkte indtægt, mens 650 kr. hensættes til den fælles pulje, som fordeles efter besøgstallet i hver klub.

Fordeling af klubbernes salg, besøg og indtægter udarbejdes pr. 30. juni, 30. september og 31. december. Afregning mellem klubberne sker aconto i juli måned og endeligt i januar måned.