Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Jelling Golfklub.

Onsdag den 22. februar 2023. Kl. 19:00 i Gormshallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2023 og kontingent for 2023.
 • På grund af inflationen anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om mandat til ekstraordinært at kunne hæve kontingentet med op til 10% for 2024 såfremt det viser sig absolut nødvendigt.
 1. Forslag fra bestyrelsen. Ingen indkomne forslag
 2. Forslag fra medlemmer. Ingen indkomne forslag
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleanter.
 • I bestyrelsen fortsætter

Mads Tornvig Andersen (ikke på valg)

Grethe Espesen (ikke på valg)

Ivan Justesen (ikke på valg)

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Rune Asmund Sørensen – Modtager genvalg

Kirsten Meisner – Modtager genvalg

Henrik Juul – Modtager genvalg

 • Endvidere indstiller bestyrelsen

at bestyrelsessuppleant Cathrine Jensen vælges som ordinært medlem af bestyrelsen således at bestyrelsen genetableres med 7 medlemmer

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Allan Bruno
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen