Ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Jelling Golfklub.

 

Onsdag den 19. februar 2020. Kl. 19:00 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2020 og fastlæggelse af medlemskontingent hvis stigningen af medlemskontingentet er ud over 3 % årligt og eventuelt indskud.
 5. Forslag fra bestyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor.
 6. Forslag fra medlemmer. Ingen indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter. 
  Følgende er på valg efter valgperioden:

 8. Maja Vistesen Andersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Niels Søby Løvendahl        

Kenneth Ringmann Pedersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Jakob Hyland Nielsen

Leif Bo Geisler (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Grethe Espesen (modtager genvalg) Bestyrelsen indstiller til genvalg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Årsrapport 2019 kan hentes her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

    § nr.

Nuværende vedtægt

Vedtægts ændring til godkendelse

Motiv til ændringer

 

 

Forslag fra Bestyrelsen

 

13.4

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til pkt. 13.2 og 13.3, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formue, der skal overgå til almennyttige forhold.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til pkt. 13.2 og 13.3, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formue, der skal tilfalde en anden forening m.v. eller religiøse samfund mv.  

som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden  

måde almennyttigt formål. 

 

Godkendelse til at modtage midler efter ligningslovens § 8A : 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at opløsningsbestemmelsen i vedtæg- 

ten præciseres således, at det direkte fremgår, at et evt. overskud ved opløsning skal  

tilfalde en anden forening m.v. eller religiøse samfund mv. som er hjemmehørende  

her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden  

måde almennyttigt formål.